top of page

Nafaka Talep/Artırım Dilekçesi

Güncelleme tarihi: 12 May 2023

T.C.

İSTANBUL ANADOLU ... AİLE MAHKEMESİ 'NE;


DAVACI : Y...K...(TCKN:)

(Adres)


VEKİLİ : Av. Buse Ülker

(Adres/UETS)

DAVALI : C...E...K...(TCKN:)

(Adres)

VEKİLİ : Av. Cankat Eren Karahan

(Adres/UETS)

KONU :Velayeti davacıda olan müşterek çocuk adına …………….. – TL iştirak nafakası talepli dava dilekçesidir.


AÇIKLAMALAR


1-) Davacı müvekkil ile davalı taraf 01/01/2021 tarihinden beri evlidir. Bu evlilikten tarafların müşterek çocuğu E.K bulunmaktadır. Davacı ile davalı tarafın evlilik birliğini sürdürmek adına gösterdikleri tüm gayretlere rağmen eşler birbirine uyum sağlayamadığından müşterek hayat çekilmez bir hale gelmiş, evliliğin devamında tarafların ve toplumun hiçbir menfaati kalmamıştır.


2-) Tarafların başvurusu üzerine ........................................................Mahkemesi'nin ..../........ Esas ve ........../............... Karar sayılı ilamında davanın kabulü ve tarafların boşanmasına karar verilmiştir.(EK-1) İlgili mahkeme ilamı ile aynı zamanda Müşterek çocuk E.K. 'nın velayetinin annesi olan müvekkile verilmesi karar bağlanmıştır.


3-) Müşterek çocuk ile beraber kirada ikamet etmekte olup, eğitim hayatını sürdürmekle beraber, müvekkil tarafından çocuğunun her türlü sosyal ve kültürel etkinliklere katılımının sağlanması konusunda özen gösterilerek kendisini tanımasına ve yetiştirmesine uygun şartlar sağlanmaya çalışılmaktadır.


Velayet hakkı kendisine verilmeyen davalı ise yasaca tanınmış babalık haklarını kullanmadığı gibi çocuğun eğitim, barınma ve diğer ihtiyaçları hususunda müvekkilime herhangi bir katkı sağlamamaktadır. Davalının, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorunda olduğu yasalar ve ilgili Yargıtay içtihatlarından da açıkça görülecektir.


4-) Her ne kadar taraflar boşanmış olsa da TMK ilgili hükümleri gereği her iki ferdin de ebeveyn sorumlulukları sürmektedir. TMK'nın 329. Maddesi açıkça nafaka talebinin koşulunu belirtir. Türk e “Küçüğe fiilen bakan ana veya baba, diğerine karşı çocuk adına nafaka davası açabilir.” Müşterek çocuğun giderleri tamamen davacı tarafından karşılanmakla birlikte davalı tarafından giderlerin karşılanması konusunda herhangi bir katkı bulunmamaktadır. Davalı; hiçbir şekilde müvekkilime maddi olarak yardımcı olmamış ve olmamaya da devam etmektedir. Davalı tarafın çocuğun bakım ve ihtiyaçlarına yönelik herhangi bir yardım teklifi ve arzusu da olmamıştır. Bu sebeple huzurdaki davayı açma ve davalıdan nafaka talep etme zorunluluğumuz hasıl olmuştur.


HUKUKİ NEDENLER : TBK,TMK,HMK ve sair mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kayıtları,gider konulu banka dekontları, hesap dökümleri, yazışmalar protokol, tanık, yemin ve sair tüm deliller.


SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklanan ve mahkemenizin re’sen gözeteceği nedenlerle;

1-)Türk Medeni Kanunun 329. maddesi uyarınca davalı tarafın NAFAKA ÖDEMESİNE,

2-)Ödenecek nafaka miktarının tüm ihtiyaçlar gözetilerek BİLİRKİŞİ MARİFETİ İLE BELİRLENMESİNE,

Karar verilmesini vekaleten talep ederiz.


Davacı Vekili

Av. Buse Ülker


EKLER:

1-)Boşanma İlamı

2-)Vekaletname
1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page