top of page

Kiralananın Tahliyesi Dava Dilekçesi

Güncelleme tarihi: 12 May 2023

T.C.

İSTANBUL ANADOLU ... SULH HUKUK MAHKEMESİNE


DAVACI : C...E...K...(TCKN:)

(Adres)

VEKİLİ : Av. Buse Ülker

(Adres/UETS)

DAVALI : B...Ü...(TCKN:)

(Adres)

VEKİLİ : Av. Cankat Eren Karahan

(Adres/UETS)


KONU : Müvekkilin konut ihtiyacı sebebi ile taşınmazın tahliyesi talebinden ibarettir.


HARCA ESAS DEĞER : 1 Yıllık kira bedeli (Rakamsal olarak yazılmalıdır.)


AÇIKLAMALAR


1-) Davalı Kiracı B... Ü... mülkiyeti müvekkilim KiralayanC...E...K...'a ait ve ……….. adresinde bulunan dairede ……… başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta ve halen aylık ……….. TL kira ödemektedir.


2-) Davalı B...Ü... ile müvekkilim C...E...K... arasında yapılan kira sözleşmesinde kira bedellerinin her ayın 1 ile 5. günleri arasında …….. Bankası ………..şubesinde açılmış bulunan hesaba yatırılması kararlaştırılmıştır. Ancak bahse konu taşınmazın ihtiyaç sebebi ile tahliyesi gerekmiştir. Müvekkilin aynı ilde kayıtlı başkaca taşınmazı bulunmadığından, ihtiyacı gerçek ve samimi olduğundan tahliye zaruridir.


3-) Netice olarak aile fertlerinin yukarıda açıklanan sebepler ile açıkça konuta ihtiyacı bulunmaktadır. İlgili kanun hükmü:

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu md. 350:

MADDE 350

Kiraya veren, kira sözleşmesini;

1. Kiralananı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü

olduğu diğer kişiler için konut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa,

2. Kiralananın yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı onarımı, genişletilmesi

ya da değiştirilmesi gerekli ve bu işler sırasında kiralananın kullanımı imkânsız ise,

belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya

ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere

uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.


Ayrıca aşağıdaki Yargıtay Kararları da haklı davamızda emsal niteliğindedir:


Yargıtay 3. Hukuk Dairesi- Esas: 2017/11769, Karar: 2018/4804, Tarih: 8.5.2018 :


...Konut ya da çatılı işyeri niteliğindeki bir taşınmazı iktisap eden kimse, 6098 sayılı TBK’nun 350/1. maddesi hükmüne göre ihtiyaç iddiasına dayalı olarak açılacak tahliye davasını belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde bu kanunun 328. maddesinde fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açabileceği düzenlemesine göre; malik ile kiracı arasında yapılmış sözleşmeye dayanarak sözleşmenin sonunda bir ay içinde ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açabilir.


Davacı, dava dilekçesinde TBK'nun 350. maddesine dayanarak ihtiyaç sebebi ile tahliye isteminde bulunmuştur. Aynı kanunun aynı maddenin son fıkrası gereğince belirli süreli sözleşmelerde sözleşmenin sonunda bir ay içinde sözleşmeye dayanarak ihtiyaç nedeni ile tahliye davası açılabileceği düzenlenmiştir.


Yargıtay 6. Hukuk Dairesi- Esas: 2007/11701, Karar: 2007/408, Tarih: 25.01.2007 :


...İhtiyaç iddiasına dayalı davalarda tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun kanıtlanması gerekir. Devamlılık arzetmeyen geçici ihtiyaç tahliye nedeni yapılamayacağı gibi henüz doğmamış veya gerçekleşmesi uzun bir süreye bağlı olan ihtiyaç da tahliye sebebi olarak kabul edilemez. Davanın açıldığı tarihte ihtiyaç sebebinin varlığı yeterli olmayıp, bu ihtiyacın yargılama sırasında da devam etmesi gerekir.


4-) Kanunda ve ilgili yargı kararlarında da açıkça belirtildiği üzere malik veyahut alt soylarının konut ihtiyacı sebebi ile tahliyeye ilişkin tüm şartlar oluşmuştur. Bu şartlar oluştuğu için tahliye için 3 aylık bildirim süresi de gözetilerek uygun tarihte ihtarname çekilmiştir. Davalı taraf tahliyeye yanaşmadığından işbu davayı sözleşme bitim tarihi olan 01.01.2021 tarihinden itibaren bir aylık yasal süresi içinde mahkemenizde açma zorunluluğumuz doğmuştur.


HUKUKİ NEDENLER : TBK, TMK, HMK ve ilgili sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Kira sözleşmesi, tahliye taahhütnamesi, ihtarname ve karşı ihtarname, bilirkişi incelemesi, tanık, ikamesi mümkün her türlü yasal delil.


SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

1-) Haklı davamızın KABULÜNE,

2-) Davada bahse konu taşınmazın delillerle sabit ve ispatlanabilir bir ihtiyaç olması sebebi ile TAHLİYESİNE,

3-) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa YÜKLETİLMESİNE,

karar verilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz.


Davacı Vekili

Av. Buse Ülker


EKLER:


1-) 01.01.2021 tarihli kira sözleşmesi

2-)Vekaletname

3-)Müvekkil adına Tapu Kaydı(Aslı gibidir sureti)

4-)Müvekkil adına yapılan taşınmaz sorgusu (E-Devlet barkodlu evrak)

5-)Tahliye Taahhütnamesi


5 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page