top of page

Kira Bedel Uyarlama Dava Dilekçesi

Güncelleme tarihi: 12 May 2023

T.C.

İSTANBUL ANADOLU ... SULH HUKUK MAHKEMESİNEDAVACI : C...E...K...(TCKN:)

(Adres)

VEKİLİ : Av. Buse Ülker

(Adres/UETS)

DAVALI : B...Ü...(TCKN:)

(Adres)

VEKİLİ : Av. Cankat Eren Karahan

(Adres/UETS)

KONU : Kira bedelinin uyarlanması talebinden ibarettir.


HARCA ESAS DEĞER : 1 Yıllık kira bedeli (Rakamsal olarak yazılmalıdır.)AÇIKLAMALAR


1-) Davalı taraf müvekkilin maliki olduğu ................................... Adresinde bulunan taşınmazda 01/01/2017 tarihinden beri kiracıdır. İlgili kira sözleşmesi mahkemenize ekte sunulmuştur.(EK-1)


2-) Müvekkilim maliki bulunduğu ……....................... adresindeki taşınmazını davalıya (ilk kira bedeli yazılmalı) kira bedeli ile mesken olarak kiraya vermiştir. Her ne kadar sözleşmede yıllık kira zammı Yıllık artış oranları baz alınarak artırıma gidilecek denilmişse de zaman içerisinde meydana gelen ekonomik değişimler, yüksek enflasyon ve hayat şartlarının ağırlaşması sonucunda yapılan kira arttırımları son derece düşük kalmıştır.


3-) Dava konusu yer için ödenmekte olan kira bedeli, taşınmazın bulunduğu çevredeki emsal kira bedelleri ile kıyaslandığında oldukça düşük kalmaktadır. Meskenin yüz ölçümü, konumu ve diğer özellikleri incelendiğinde rayicin çok altında kalan kira bedeli açıkça yetersizdir. İlgili meskenin kiralanmasına ilişkin kira kontratı 5 yılını doldurduğundan kontratın yenilenmesinden itibaren kiranın (istenilen beden yazılacak) olarak ödenmesine ilişkin kira uyarlaması yapılmasını mahkemenizden talep etme zorunluluğumuz doğmuştur.


HUKUKİ NEDENLER : TBK, HMK Ve sair yasal mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Kira sözleşmesi, keşif, bilirkişi, tanık,yemin ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan ve mahkemenin re'sen değerlendireceği hususlardan ötürü:

1-) Haklı davamızın KABULÜNE,

2-)...........… TL olan güncel kira bedelinin kontratın yenilenme tarihinden itibaren .................... TL olarak UYARLANMASINA,

3-) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya YÜKLETİLMESİNE,

Karar verilmesini sayın mahkemenizden vekaleten talep ederiz.


Davacı Vekili

Av. Buse Ülker


EKLER:

1-)Kira Sözleşmesi

2-)Vekaletname


3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page