top of page

Kira Bedel Tespit Dava Dilekçesi

Güncelleme tarihi: 12 May 2023

T.C.

İSTANBUL ANADOLU ... SULH HUKUK MAHKEMESİNEDAVACI : C...E...K...(TCKN:)

(Adres)

VEKİLİ : Av. Buse Ülker

(Adres/UETS)

DAVALI : B...Ü...(TCKN:)

(Adres)

VEKİLİ : Av. Cankat Eren Karahan

(Adres/UETS)

KONU : Davaya konu meskenin kira bedelinin tespit edilmesi isteminden ibarettir.


HARCA ESAS DEĞER : 1 Yıllık kira bedeli (Rakamsal olarak yazılmalıdır.)AÇIKLAMALAR


1-) Davalı, davacı müvekkilin maliki olduğu …………………………adresinde bulunan taşınmazda ……………………. başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak bulunmaktadır.……………… başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereği aylık net kira bedeli ………….- TL olarak belirlenmiştir. Davalı günümüzde ........................ TL kira bedeli ödemektedir. Söz konusu kira bedeli günümüz ekonomik koşullarında ortaya çıkan gelişmeler, taşınmazın bulunduğu yer, konumu gibi koşullar dikkate alındığı takdirde emsallerinin çok çok altında bir kira bedelinin olduğu açıktır.


2-) Güncel olarak ödenen aylık kira bedeli, günümüz ekonomik koşullarında ortaya çıkan gelişmeler, enflasyon, çevre rayiç kira bedellerinde ki artışlar ve ekonomik esaslar göz önünde bulundurulduğunda çok düşük kalmış ve kira bedelinin arttırılması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Emsal rayiç kira bedelleri ile karşılaştırıldığında da bu artışın normal bir miktar artış olduğu da görülecektir.


3-) İşbu dilekçenin ekinde sunmuş olduğumuz; bölgedeki emsal kiralık ev ilanlarından da görüleceği üzere; …………………… yılına ait kira bedelleri ortalama ……………………………….TL civarındadır. Yeni kira dönemi olan ………………………. tarihine kadar söz konusu bölgede kira bedellerinin ortalama …………………………..TL olması beklenmektedir. Davalı bir süredir müvekkilin dairesinde kiracı olarak ikamet ettiği için hakkaniyet indirimi de yapılarak ……………………………………………….. talebimiz bulunmaktadır.


4-) Müvekkilim; yeni kira döneminde emsal ücrete göre ( iki taraf için de uygun olacak bir miktar ile) bir artış yapılması talebini davalıya iletmiştir. Davalı, yeni kira döneminde talep edildiği gibi bir artış yapmayacağını müvekkilime belirtmiştir. Taraflar arasında bir mutabakata varılamadığından konu yargıya intikal etmiştir. Tüm bu nedenlerle, dava ve yasal haklarımız saklı kalmak kaydı ile, dava konusu taşınmazın kira bedelinin taşınmazın niteliği, toptan eşya ve geçim endeksleri, tüm ticari gelişmeler ve ekonomik esaslar göz önünde bulundurularak rayiç bedellere uygun olarak yeniden tespit edilmesi ve ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. TL ye arttırılması için işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.


HUKUKİ NEDENLER : B.K., H.M.K. ve ilgili sair mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Karşı tarafın sunağı delillere karşı delil sınma hakkımız saklı kalmak kaydı ile,......... başlangıç tarihli kira sözleşmesi, Emsal bedel gösterir ilanlar, keşif ,bilirkişi incelemesi, banka kayıtları, tanık, yemin ve sair türlü hukuki delil.


SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerve mahkemenin re'sen takdir edeceği nedenlerden dolayı:


1-) Haklı davamızın KABULÜNE,

2-) Kiralanan taşınmazın kontrat yenilenme tarihideki kira bedelinin TESPİTİNE,

3-) Yargılama masrafları ve vekalet ücretinin karşı tarafa YÜKLETİLMESİNE,

Karar verilmesini vekaleten talep ederiz.


Davacı Vekili

Av.Buse Ülker
2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page