top of page

Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi

Güncelleme tarihi: 12 May 2023

T.C.

İSTANBUL ANADOLU ... İCRA HUKUK MAHKEMESİNEDAVACI : C...E...K...(TCKN:)

(Adres)

VEKİLİ : Av. Buse Ülker

(Adres/UETS)

DAVALI : B...Ü...(TCKN:)

(Adres)

VEKİLİ : Av. Cankat Eren Karahan

(Adres/UETS)

KONU : İstanbul Anadolu ..... İcra Müdürlüğünün ...../....... Esas numaralı dosyasında 01/01/2021 tarihli kıymet takdiri raporuna itiraz ve ek taleplerimizden ibarettir.


AÇIKLAMALAR


1-) Müvekkilimiz aleyhinde başlatılan İstanbul Anadolu .... İcra Müdürlüğü'nün ......./......... Esas numaralı takip dosyası kapsamında icra müdürlüğünün talebi ile kıymet takdiri raporu tanzim edilmiştir. İlgili kıymet takdiri raporu incelendiğinde müvekkilimizin malik olduğu taşınmazın değerinin emsal rayiç taşınmazlardan çok daha düşük hesaplandığı tespit edilebilecektir.


2-) Kıymet takdirine konu tarla vasfındaki taşınmazlar kıymetlim tarım arazisidir. Sayın mahkemenizin de takdir edeceği üzere tarla vasfındaki taşınmazların değerini arttıran en önemli unsur ilgili taşınmazın tarım arazisi oluşu ve suya ulaşımı noktasındaki elverişliliğidir. İlgili itiraza konu bilirkişi raporunda işbu hususa değinilmiş ise de ilgili arazilerin niteliğinin değer tespitinde taşınmazların bitişiğinde sulama arkının bulunduğu hususunun ve sulu tarım arazisi olarak adlandırılmasının taşınmazların değerini arttıran özellikler olduğu hususu göz önüne alınmadan değer tespiti yapılmıştır. Açıkladığımız bu husus ile ilgili bilirkişi raporunun bahsi geçen tarla vasfındaki taşınmazların değerinin tespiti noktasında eksik kaldığını, gerçek değeri yansıtmadığını açıkça ortaya koymakla birlikte rapora itirazlarımızı sunarak işbu davayı huzurda açma zorunluluğu hasıl olmuştur.HUKUKİ NEDENLER : İİK, HMK ve sair tüm mevzuat hükümleri…


HUKUKİ DELİLLER : Karşı tarafın delillerine karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydı ile;

İlgili icra dosyaları, taşınmaz tapu kayıtları, fizibilite raporları, keşif , bilirkişi, yemin, ve sair her türlü delil.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenler ve sayın mahkemeniz tarafından re’ sen göz önünde bulundurulacak nedenlerden dolayı;

1-) Müvekkilimize ait … parsel … ada nolu taşınmazın değer tespiti için keşif icra edilmek suretiyle yeniden bilirkişi incelemesi yapılarak kıymetinin yeniden tespitinin yapılmasına yönelik işbu huzurdaki davamızın KABULÜNE,

2-) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa YÜKLETİLMESİNE,

karar verilmesini mahkemenizden vekaleten talep ederiz.

Davacı Vekil

Av.Buse Ülker


1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page