top of page

İzale-i Şuyu Dava Dilekçesi

Güncelleme tarihi: 12 May 2023


T.C.

İSTANBUL ANADOLU ... SULH HUKUK MAHKEMESİNEDAVACI : C...E...K...(TCKN:)

(Adres)

VEKİLİ : Av. Buse Ülker

(Adres/UETS)

DAVALI : B...Ü...(TCKN:)

(Adres)

VEKİLİ : Av. Cankat Eren Karahan

(Adres/UETS)

KONU : Müvekkilinde paydaş olduğu bahse konu olacak arsa üzerinde ortaklığın giderilmesi taleplerimizden ibarettir.AÇIKLAMALAR


1-) Miras bırakan ........................ 01/01/2021 tarihinde vefat etmiştir. Mirasbırakanın vefatı akabinde mirasçılara intikal eden .......ili ............ilçesi.........mahallesinde bulunan .......ada/.....parsel numaralı adreste bulunan kayıtlı arsa(veyahut tarla, bahçe vs.) statüsündeki taşınmazda davacı Müvekkil ve davalılar arasında/ elbirliği ile mülkiyet mevcuttur. Dilekçemiz ekinde sunduğumuz tapularla bu husus sabittir. (EK-1)


2-) Miras bırakanın vefatından bu yana dava konusu arsa , fiilen bölünmüş halde davacı dışındaki mirasçıların bir kısmı tarafından kullanılmaktadır. Müvekkil, her bir mirasçının hak kaybına uğramaması ve konunun yargıya taşınmadan sulhle çözülmesi adına türlü çabalarda bulunmuşsa da gayretleri ne yazık ki sonuçsuz kalmıştır. Söz konusu arsanın tapu sicilinde paylaştırılması yolunda haricen girişimlerde bulunulmuşsa da bu konuda olumlu şekilde uzlaşılamamıştır. Davalılar harici bir anlaşma ile yapılacak taksim işlemine yanaşmamaktadır. Müvekkil, miras olan arsanın üçüncü kişilere satılmasını istememektedir.


3-) Yukarıda açıklanan sebeplerden ötürü ortaklığın devam etmesinin artık ihtimali kalmamıştır. Bu nedenle davaya konu gayrimenkulün mahkemenizce aynen taksimini, arsanın taksime kabil olmaması halinde ise satışının yapılarak satıştan gelen bakiyenin paylaştırılmasını talep zorunluluğu ortaya çıkmıştır.


HUKUKİ NEDENLER : Türk Medeni Kanunu, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile sair mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Tapu kayıtları, bilirkişi, keşif, tanık ve diğer deliller.


SONUÇ VE TALEP :


1-) .......ili ............ilçesi.........mahallesinde bulunan .......ada/.....parsel numaralı adreste bulunan kayıtlı arsa üzerindeki ortaklığın AYNEN TAKSİMİNİ,

2-) Arsanın taksime kabil olmaması halinde SATIŞ SURETİYLE ORTAKLIĞIN ORTADAN KALDIRILMASINI,

3-)Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin hissedarlar tarafından payları oranında karşılanmasını, VEKALETEN TALEP EDERİZ.


Davacı Vekili

Av.Buse Ülker


EKLER:


1-)İlgili Tapu Kaydı

2-)Vekaletname1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page