top of page

İhalenin Feshi Dilekçesi

Güncelleme tarihi: 12 May 2023

T.C.

İSTANBUL ANADOLU ... İCRA HUKUK MAHKEMESİNEDAVACI : C...E...K...(TCKN:)

(Adres)

VEKİLİ : Av. Buse Ülker

(Adres/UETS)

DAVALI : B...Ü...(TCKN:)

(Adres)

VEKİLİ : Av. Cankat Eren Karahan

(Adres/UETS)

KONU :........İcra müdürlüğünün 01/01/2021 TARİHİNDE ........./........... Esas numarası ile yaptığı ihalesinin feshi talebinden ibarettir.


AÇIKLAMALAR


1-) Borçlu aleyhine yapılan icra takibi sonucunda borçluya ait taşınmaz, satış talebimiz sonucu yukarıda ismi belirtilen alıcı üçüncü kişiye …/ …/ … tarihinde yapılan ikinci ihaleyle … TL bedelle ihale edilmiştir.


2-) Taşınmaz ilk ihalede … TL bedelle alıcı … …’ye ihale edilmiş fakat alıcının tellaliye ve damga resmini süresinde yatırmaması üzerine kendisinden sonra en yüksek teklif veren dava dışı … …’ye teklif edilmiş, bu şahsın teklifi reddetmesi nedeniyle taşınmaz yeniden satışa çıkarılmıştır.


3-) Alıcı … … ikinci ihalede ilk ihaledekinden çok daha düşük bir bedel teklif ederek taşınmazı … TL değerle satın almıştır. Alıcının her iki ihalede yaptığı teklifler arasındaki fark ihalenin geçerliliğine etkili esaslı bir unsurdur.


4-) Alıcının ilk ihalede daha fazla pey sürüp taşınmazın kendisine ihale edilmesine rağmen, bu defa daha az değerde talip olması iyi niyet kuralları ile bağdaşmayıp tek başına fesih nedeni oluşturur. Açıkladığımız bu nedenlerle taşınmazın satımına ilişkin söz konusu ihalenin feshini sağlamak amacıyla mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.


HUKUKİ NEDENLER : İİK. ve ilgili tüm mevzuat hükümleri


HUKUKİ DELİLLER : Adana 13. İcra Müdürlüğü’nün 2019/… Esas sayılı İcra dosyası, tapu kayıtları, tanık ve diğer her türlü yasal delil.


SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen ve re’sen göz önünde bulundurulacak nedenlerle;


1-) Haklı davamızın KABULÜNE,

2-) .......İcra müdürlüğünün 01/01/2021 TARİHİNDE ........./........... Esas numarası ile yaptığı ihalesinin FESHİNE,

3-)Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine,

Karar verilmesini vekaleten talep ederiz.


Davacı Vekili

Av.Buse Ülker


2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Kommentare


bottom of page