top of page

Ceza Mahkemeleri İstinaf Savunma Dilekçesi (Onama)

Güncelleme tarihi: 12 May 2023

T.C.

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

…CEZA DAİRESİNE

Dosya No : 2023/…E.


Sanık :


Vekilleri : Av. Cankat Eren KARAHAN & Av. Buse ÜLKER


Konu : Müşteki vekilinin istinaf başvurusuna karşı savunmalarımızdan ibarettir.


AÇIKLAMALAR


1-) İstanbul …Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kurulan 2022/…E. Ve 2022/…K. Sayılı hükümde müvekkilim hakkında CMK md.223/2-e uyarınca BERAAT kararı verilmiştir. Nedenleri aşağıda detaylı olarak açıklanacağı üzere, yerel mahkeme tarafından kurulan hüküm usul ve yasaya uygun olup müşteki vekili tarafından yapılan hukuki dayanaktan yoksun istinaf başvurusunun reddi usul ve yasanın gereğidir. Bu nedenle işbu dilekçenin yazılması gerekliliği hasıl olmuştur.


2-) Müşteki tarafından iddia edilen hakaret suçu, müvekkil tarafından işlenmemiştir. Şöyle ki müşteki tarafından suçun işlendiği iddia edilen Twitter hesabı müvekkile ait olmayıp müvekkilin ismi ve fotoğrafı kullanılmak suretiyle bir başka üçüncü kişi tarafından açılmıştır. Başka bir ifadeyle işbu dosyaya konu Twitter hesabı müvekkile ait olmayan sahte bir hesaptır. Bu hususta, yerel mahkemenin gerekçeli kararında da açıkça belirttiği üzere, gerekli "Polnet" sorgusu yapılmış ve söz konusu hesabın müvekkile ait olduğuna dair somut bir delile ulaşılamamıştır. Sayın Mahkemenizin de takdir edeceği üzere Türk Ceza Hukukunda bir kişinin cezalandırılabilmesi için kesin ve somut delillere ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu Polnet sorgusu da dikkate alındığında müvekkilimin iddia edilen suçu işlediğine dair herhangi bir somut delile ulaşılamamıştır. Bu durumda, yerel mahkemenin de belirttiği üzere, ceza hukukunun temel ilkelerinden birisi olan ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİNİN uygulanması usul ve yasanın gereğidir. Bu bakımdan yerel mahkeme tarafından müvekkilim hakkında kurulan beraat hükmü yasaya uygun niteliktedir.


3-) Öte yandan müvekkilimin üzerine atılı hakaret suçunun oluşabilmesi için söz konusu hakaret fiilinin kime karşı yönlendirildiğinin belirlenmesi gerekliliği Türk Ceza Kanunu ve ilgili Yargıtay içtihatlarında da açıkça belirtilmiştir. Başka bir ifade ile hakaret suçunun işlenilebilmesi için matufiyet şartının yerine getirilmesi gerekmektedir. Hakaret suçunun bir unsuru olan matufiyet şartı yerine getirilemediğinden suçun oluştuğundan da söz edilemeyecektir. Bu nedenle iddia makamı da esas hakkında vermiş olduğu mütalaada usul ve yasaya uygun olarak müvekkilimin BERAATİNİ talep etmiştir.


4-) Müşteki vekili tarafından istinaf başvuru dilekçesinde öne sürülen söz konusu Twitter hesabının müvekkilime ait olduğu iddiaları hukuki dayanaktan yoksun olup tamamen gerçeklikten kopuk niteliktedir. Gerçeklikten bu denli kopuk iddialarla müvekkilime karşı suç isnadında bulunulması, yukarıda açıklandığı üzere, matufiyet şartı yerine gelmemesine rağmen huzurda görülen davanın açılmış olması ve kurulan hüküm akabinde yapılan istinaf başvurusu müvekkilimin LEKELENMEME HAKKINI DA İHLAL ETMEKTEDİR. Bu nedenle tamamen soyut iddialara dayalı olarak yapılmış olan istinaf başvurusunun reddedilmesi gerektiği kanaatindeyiz.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve Sayın Mahkemenin re'sen göz önünde bulunduracağı sebeplerle;

1) Müşteki vekilinin yapmış olduğu istinaf başvurusunun REDDİNE,

2) İstanbul …Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen 2022/…E. Ve 2022/…K. Sayılı hükmün ONANMASINA karar verilmesini saygılarımızla ve vekaleten talep ederiz.


Sanık Vekilleri

Av. Cankat Eren Karahan &

Av. Buse Ülker1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page